NUNGSHI ECHEL PART 3 &4

Nungshi echel Part 3

Pakpa-matang chaba da khnghllge etao nga c gi d saobiba yadre etao amuk chtcharuge …..!!

Pakpa mayum tamna chtkhare…

Yaiphabi-daboi

Boi-kei haige

Yaiphabi-horen nungdang ei laktriphao chak chaba yakhiroi ko !!

Boi-a karigi

Yaiphabi-daboi eidi yaroi hairi c ni

Boi-heiku ng c d !!

Yaiphabi-daboi hoi haiyoba se

Boi-hoi hoi

Yaiphabi-(nokphet tauwe) daboi ei amuk changkhrage

Boi-um

Yaiphabi na chngkhiba maikei adubu yengduna leihauwe

Boi-kayada chamjariba kaya da phajariba magi maithong ma c da ni eigi thamoi se pu tha ngamdrise ….

“A eise phi shuribani haiduna mayum tamna chellk e “

Somdana….

Ningthem-ebungo kanaga amuk khatnarak a ?

Pakpa-baba

Ningthem-ma c khngdana epana ngbu pishk pikli ngeidagi mapan lamda thamlise…me phataba na yamlaba leibak c da epa ngbu kouthoktabani…

Pakpa-baba ei ngaihaktang pothajage …

Ningthem-ei doctor kumar do aduda phone taukhige hoi2 potharo

Numitugi nungdang ni ….

Yaiphabi mama bu chak pijaba loiraduna ….

Yaiphabi-ema ei daboi ga chak pullap chaminarurage…ema ei amuk chtkukhige

Sanahanbi-chak tokpaga lak u ko ebemma

Yaiphabi-hoi ema

Yaiphabi tiffin da inshang adubu hapla duna amashung khudol ama pairaga boi gi yum tamna lak e

Yaiphabi-daboi ho daboi !!!

Boi-a ng lak a da na eidi chak lambana loirey ng ngaibada …changak o emungda

Yaiphabi-daboi lairaba mapok ta pok u ba na daboi gi matik chaba khudol piba d ngamdre adubu daboi gi ne na diary macha c d paisinbiyu ko aduga inshaang c d daboi ga pullap chammina se haina lak e ne ….

Boi-a …

Haiba loidringeida

Yaiphabi-daboi gi mapok numit ni nga c …ngasai ayuk ta shu eshor magi mapham da eina daboi gi punshi bu tek ta kaidaba nungaiba punshi ama oihanbiyu haina nijakhrbne

Boi gi mitagi tarakli peerang chentharakli leppa leitraba echel ama gum

Yaiphabi-daboi kapkanu se

Haiduna boi gi mit gi pee adubu teithokpi ….

Boi-punshi c da nungaiba haraoba khngdraba eise nga c nungaire haraowe ….epok numit se eigi ephamda d keishu darkar oidre…

Yaiphabi-daboi yam henna khnjinbiranu

Boi-emung changa c lak o ema shu ngaihauribane ….!!!

Yaiphabi boi bina harao harao chak chamminarami ….!!

Chak tokladuna

Bina-ebungo echa se amuk ta thinbiru cho

Boi-hoi ema

Yaiphabi-ema nacha amuk chtcharukhige ….

Bina-hoi hoi

Boi-chtla c lak o

Ashum lakpana yum yaure yaiphabi gi

Yaiphabi-daboi changhaurage

Boi-hoi ado ei keinoma haige

Yaiphabi-Kari no daboi

Boi-umm…keishu natte da

Yaiphabi-adu d ei chngkhrage ko daboi

Boi-hoi

Yaiphabi na emungi gi thongal hek kansinge taubaga boi na laorak e

To b contd…

PART-4

Boi -HEIKU NGGI DAMK DABOI LEIRI

Yaiphabi na boi bu nungcba mityeng da yenglamlaga emung chngkhi

Boi adugi matik nungaijakhi mahak gi nungc mityeng do ubada

Boi mayum tamna lakammi aduga yaiphabi na pirakpa diary du da magi nungc wari erammi …..

Matam khara gi tungda …

Pakpa-vy ei yaiphabi se yamna nungcye

Rajen-vy matam ngaise eigonda haibana d kanararoi

Pakpa-nga c ga tharaga numit humni shurey magi shktam uraktaba

Rajen-haujik chtluraga nahangi phibam du da amuk hallk se haibro ?? Matam khara chtpa lepkhise aduga amuk chtse

Pakpa-khngdre vy ei yam uningey magi shktam do

Rajen-mathang chtpa da d ne camera namhauge magi maithong do

Pakpa-vy ng c d

Rajen-phare eishu yum da hankhrage henjinba wakhal khnganu ko

Pakpa-hoi vy

Somdana

Boi-ema ei joy na khulang nekpa lakamey nacha amukta chtluge

Bina-hoi chtluro2

Ashumna boi khulang chtlammi ….

Yaiphabi mingsel mamaang da leptuna masha mathanda wari sanajari

Eise leishabi phare ko ….Nungshiba mashk khngjadriba eigi thamoi da nungshiba gi enot hapli c na Kari hairiba ? Daboi na “heiku nggi damak ei leiri ” hairi c na karigi ? Eigi nungshi gi echel haurakpham na kanano?

Sanahanbi-ebemma ngbu c da amukta lak u

Yaiphabi (khngprek khngi )-hoi ema

Sanahanbi- se peisa se cheksinna thamjillu …

Yaiphabi-kaidagi peisa mayam no c d

Sanahanbi-nga c nama eigonda marup phaore ne

Yaiphabi-hehehe ema eikhoishu nongma d nungairakani ko

Sanahanbi-um nungairakhini…napabung do leijaramla d c yauna keishu waroiye emagi ebemma (kaplak e)

Yaiphabi-ema tokpiro se

Numit kharani haukhre ….

Pakpa-baba nga c d eigi b’day peisa khita piyuba

Ningthem-kayanone

Pakpa-baba 50k muk

Ningthem-aduk yamba senpham du d Kari tauge hairibano

Pakpa-baba emanba khara yamkhre eina invite taubada adunane ..!!!

Ningthem-ebungo 20k mukna sinba yaroidro?

Pakpa-baba gi apamba adum pibiyo keishu kaidiye

Ningthem-epa lauthok u ge nggi senpham do !!

Pakpa-hoi baba

Min 4 leiraga

Ningthem-se 50k ni yam heina d sijanouko

Pakpa-hoi baba nacha amuk chtcharuge …

Ningthem-phjna chtluko ebungo

Pakpa gari thaudoktu na rajen hoida lakammi

Pakpa-vy

Rajen-yam thajadiye ngna eikhoi da lakpase noi dad na nganghaudro ?

Pakpa-wathi tauranu sat2 loishllo shopping amukta chatlu c

Rajen-hei mama tariba marup ki cha amukta purak o

Pakpa-cha amuk tauraga leira d thengkhraniye bhoot

Rajen-thengoida ngna cha thakli ngeida eina loishanbaga manadaurine

Pakpa-khara thuro matam se yadre

Rajen-hoi haiduna magi kaa da dress up tauri

Premi-dapak cha c da leirey

Pakpa-thammo2

Ashum rajen ga pakpa Mobile yonpham da changak e

Pakpa-a c gi phone se amukta yengjage

Nupa-um yani

Pakpa-kayamuk tage

Nupa-24k ni

Pakpa-pack taubiro sim ama ga pibirak o

Rajen-mathng d kaida amuk chtoino

Pakpa-ngangkhre hey ng c ma

Pakpa na yaiphabi gi damk phone,chocolate,rose,phurit leibiduna yaiphabi gi lamdam tamna lak e

Rajen-vy mabu lau haiba yarakadro

Pakpa-eine vy

Rajen-angam angam tauro

Hainaringei tanja du da yaiphabi lak e esing sokpa

Pakpa-amukta ngaibi kho ba

Yaiphabi-Kari haibigadaba

Pakpa-eigi b’day numit c da Awaba gi shktam d ei laangningde…c haire haiduna eibu lanna d ubigano ….ei tasengna ngbu nunshiye yaiphabi !!!

To b contd

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: