Nungshi echel part 20..21

PART 20
Nungshi echel

Ningthem bahadur gaari gi thong adu hangdok tuna kumtharak e 
…..

Ningthem-bahadur echa c gi mateng pangu

Bahadur-bahenji asokpase gaari da hapkhtse hospital da punnaba tause

Yaiphabi ama d bahadur na boi bu gaari manungda pushalli …

Boi bu yaiphabi mahaki lengjum da ngathahanli….chintharakli eerik tapna tapna boi gi koktagi …..kapli thamoi sokna yaiphabi

Yaiphabi-daboi eibu thadokpa yaroiye

Boi masha adu gean takhidre…

Ningthem-ebungo keino tauriba matau c bo….se epa shaamge

Ashumna hospital tamna lak e

Somdana…..

Sanahanbi-Kari agang no ne haujikphao halktri c bu ….boi shu chtkhibni …keidauba yaorajatno

Joy taphing taphing chellk e

Joy-ene agang Ani khak na tamlakpne eigonda ….boi ga yaiphabi d meoi kharaga gaari amada pullap chtkhi haiye….boi do khara sokpa Malle …ei ene bina hoida amukta chtluge pao ase tamluge

Haiduna joy chtkhi ….

Sanahanbi-keino tauri c bo…

Haiduna sanahanbi shu maphi loishanduna bina hoida lak e

On phone…
Ningthem na rajen da thok e ba singdu tamlammi gaari thauna thauna…

Rajen panthaba taudana ….

Premi-Da kanagi phone no?

Rajen-baba Ningthem gi ni ….ei mamaang gi Linda da hairamge ngga leiminanaba…ei chtaba yadaba thbk ama leire

Haiduna rajen gaari thaudokhi

Rajen-eteima ?

Radha-kei leire ebungo

Rajen-ei athuba thabk ama chataba yadre….agang mamashu masha ngamhaude aduna Linda do eikhoida amukta leihanbiramnu eina laktriphao…

Radha-hoi2 chtluro eteima Linda bu lakhallge noida

Rajen yaiphabi gi lamdam tamna kanna thaurak e

Hospital da…

Pakpa ama d boi ICU da pushinkhi

Yaiphabi mamai adu luktharaga Kapchari ….thamoinungda eshor magi maphmda gi tekta kaidaba haina nijari….

Ningthem yaiphabi gi manakta phmthei …

Ningthem-ebemma thaudok a c kamaina thokhibano ng khnghaubara??

Yaiphabi-pabung eina esing sok k haina lakpada thengnarakpa thaudok ne…maram d ei chap chana khngjade ….

Ningthem-nupa ama c na kamaina sokliba ?nggi naming na Kari kaubage ?

Yaiphabi thaudok matek adu lirammi

“Pabung eigi Ming yaiphabi kauwe “

Ningthem-(tapna) yaiphabi….

Somdana……

Joy-ene bina se keishu tauroiye…eshor leiri

Bina machabu nungshiba henmankhiba duna wantharak e

Tanjaduda sanahanbi shu yaurak a

Sanahanbi-ebungo thuna esing glass amukta puthorak o nane bina se keinom taukhre….

Joy esing lauba chngkhi emungda

Sanahanbi-hey eshor karino nga c tauriba matau c bo ….

Gaari khaamba makhol ama tai haiduna Sanahanbi mamai leithorak e

Rajen changak e

Rajen-ene agang singda hangaga hekta changjarak a bani…

Sanahanbi-ebungo bu kana oirava ?

Tanjaduda joy shu thoklak e esing glass ama pairaga

Joy-ene c da leijare

Sanahanbi na bina bu esing happi makokta ….gean khara lak e bina

Rajen-mayam eigi gari c da lengkhtpiro chtnaba tause hospital da….waphamse konna phjna sanarase khitang thure eigi se

Ashumna rajen,bina,sanahanbi,joy shu yaona hospital tamna lak e

To b contd…..

PART 21
Nungshi echel

Hospital da…….

Dr mayam koichen chennari…

Ningthem-ebemma keishu tauroiye….epa leiri c d ???

Yaiphabi- baba nachagi mateng pangbibagi hainingai leitana thagatchari

Ningthem-eshor khoiram se

Hainari tanja du da rajen,joy,bina,Sanahanbi chngak e

Rajen-pabung karamba suitation da leiri ge…???

Ningthem-noishu yaurak a dana…Dr. mayam koichen chelli c ni…epa haipham khngdre…

Sanahanbi-ebemma ng daboi bu Kayam sokhige

Wahei adu tabada cheinakhol amuka henna happiri yaiphabi gi thamoida…..

Yaiphabi makhut da pairiba lik a du thamoinungda chetna konsinjei…

Joy-echan se keishu tauroi se ….haujik t eikhoi mayam leira c d

Bina-emou c d kappa pakchade…ngna wariba do ema shu khnge !

Ningthem bina gi wahei du da khlluba wakhal ga chammumnare

“Yaiphabi se haina cingnarajatla ?”

Bahadur-ji doctor na kauriye

Ningthem-mayam leibiramkho ei amukta chngukhige…!

Dr-patient ama se khara serious oire…haujik phao gean laktri …heart pulse gi rate shu yam wa na ui..ado blood shu darkar leiri khitang thuna pubirak o…b+ oibigadabane

Ningthem-karambno Dr.

Dr- makokta khara thina sokpadune

Ningthem-hoi2

Ashum Ningthem blood bank da chtuna peisa piraga leirammi aduga Nurse da sinaramlaga lak e

Joy-pabung keishu thoidokpa yaode haina takpirakpro Dr. na

Ningthem mayam gi maithong adubu uraga ..

Ningthem-um keishu khudong thiningai d oide hairak e

Rajen-pabung haujik t mayam shu leirabanina ei amuk yaujakhrage…yumda shu mee masha ngamdaba yaoba nina khitang pakhtchei

Ningthem-chtluro2…ngna nga c mateng pangbiba se epa yam nungai

Rajen-pabung adaina haibiganu…ei amuk chtcharukhige mayam..

Ashum rajen mayum paangkhi

Ngaihaki matung

Pakpa bu special ward da pushalk e

Pakpa-baba(tapna )

Ningthem- epa leiye

Pakpa-nacha bu ngakpiyu…baba na haiba yaramla d thok e ba thaudok se thokammoi…ei baba na haiba khudingmak injarage

Ningthem-wakhal do amukta pothao se…

Pakpa-baba yaiphabi d

Ningthem-leiye mashu mapal da mama singa phmliye

Pakpa-amukta kaubiyo baba

Ningthem macha gi matau adu yengba ngamdana mapan thoklak e

Ningthem-ebemma yaiphabi

Kaurakliba adu taraduna yengkhtlak e….peerang adubu teithokchaduna

Yaiphabi-Kari haige pabung

Ningthem-amukta chngak o somda

Yaiphabi pakpana leiriba kaa aduda chngak e

Pakpa-yaiphabi

Mamai adubu lukthajei yaiphabi

Pakpa-somda phmmo

Yaiphabi tapna phmthei

Pakpa-ei nga c d ngonda eigi asengba thamoi gi aronba waa khara haijage….ei ngbu thamoi sengna nungcye yaiphabi….adubu mapok c da d tamlumdre….nggi nungshi echel ngaiduna lakhiba ne ngac d adugi kanaba leitre….ei nggi naphmda amuk hanna yetlaroi….adubu tamkhiba khudol du d tekta kaidana thambiyu ko……nungai yaiphana tekta kaidana Leiyu daboi gi nungshi echel bu kaihanbiganuko…nggi thawai makne khnjariba meeshk duna eibu kanbikhi..madugidamk lamaan tonshinjare….eina lankhiba yaorashu eibu ngakpiyo …….ngna nongma haikhi eigi maanglan da asengba nungcba gi khudol d kathokpani aduna eigi asengba nungcba se kathoklage nggi napham da!!

Yaiphabi mamai adu lukthaduna kapli

Pakpa-kaplabo

Yaiphabi-dapak eibu mapok c gi d waraugano….eibu ngakpiyo…

Pakpa-um ngakpikhini ngbu d mapok khuding

Yaiphabi-dapak ei thokhrage ..thuna naaba pharo ko

Haiduna yaiphabi kaplaga thokhi….

Thongmaroom da leiri ba Ningthem mapi teithokli

Ningthem -aduni nupa haiba c d…pukchel chaona hingadabane..epa ngbu thagatli

Pakpa-baba….

Ningthem-ebungo meeshk singdo ng ningsingiba ?

Pakpa-um baba adubu maming d khngde, yaiphabi d khnglmgni baba

Somdana

Boi shu special ward da pushalk e

Joy-Dr. Patient c bu ….

Dr-khudong thiba da gi d kalhaure ado gean d tapna lakani

Hairaga Dr. thokhi …

Bina-ebungo ema leiye …ema na kouwese tabro

Joy-ema shu hakchng ngamde…adaina tauraga henna sokchilla ni…ema c da amukta phambiyu se

Sanahanbi-eche keishu tauroiye…eche na adum tauraga eishu yam nungaite….eche shu ware amukta pothabiyo…

Yaiphabi thongda ngatharaga gean tadriba boi bu munna yengjei ….. peerang chinthari haiba masha khngjaramde

To b contd…..

Ebada soiba yaorashu mayam ngakpinaba haijari

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: