NUNGSHI ECHEL PART 2

Nungshi echel PART2

Mathangi numit ni ….

Pakpa mathanda chtlami yaiphabi gi lamdam tamna ….

Pakpa-pung 3.30 tare taurise mabu esing sokpa lak a roi da ba jatla ???

Pung khai muk leiraga yaiphabi sanaboon paiduna esing sokpa lak e….

Yaiphabi pukhri da gi esing sokpa loiraga kakhatlak e

Pakpa-amukta ngaibi kho ba ,,,

Yaiphabi-kari takpigadaba ….

Pakpa-ummm ….nggi naming Kari kauge ?

Yaiphabi-karigi no eigi Ming hangli d ?

Pakpa-shum khngningda na taubne

Yaiphabi keim ta khumlamdana sanaboon adu pairaga mayum tamna lak e

Pakpa gari start tauduna yaiphabi gi tung tamna innarak e

Pakpa(gari thauna thauna)-Ming do amukta haibirammu ba !

Khnghaudana nakal da gi agang macha ama chenthorak e pakpa gi gari tamna ….

Pakpa na Urey agang aduna hanna yengdana mahaki gari tamna chenthorak pa do

Pakpa na gari break adu khangpha phai …control ngamhaudabagi

“KODROKKKkKkK” haiba makhol ama takhi…

Yaiphabi tung Lomda yengthorakpada pakpa tushallaga leibado urey….

Yaiphabi-kayam sok k …???

Pakpa-keishu sokteda

Yaiphabi-eiya nakhut ta e thok a !!!

Yaiphabi na magi phadidagi phi matat ama setlaga asokpa makhut adubu yetsinbiri…

Pakpa munna yengi yaiphabagi matau aduda….amukka henna nungshi halli..

Yaiphabi-phjna chtlo ko …

Pakpa-nggi Ming hairamdri eigi ephamda

Yaiphabi sanaboon adubu pamkhatlaga nokphet tauwe aduga menglaba khonjel da

“Yaiphabi” kauwe

Hairamga yaiphabi khongthang tapna mayum paangkhi

Pakpa tapna machin da solhauwe “yaiphabi”

Numit tu gi nungdang ni …

Yaiphabi-ema

Sanahanbi-keidaurage ebemma

Yaiphabi-ema hayeng d daboi gi mapok numit ni aduna ema na keithel hallkpada nga macha ama da yaobirak o…daboi mashamak khngamoi ma gi mapok numit ne haiba

Sanahanbi-hoi leidra d keino echa boi gi bu …ng daboi se maraibak yam thirabane mapun c da nungaiba haraoba khnjadrabane …

Yaiphabi-ema……

Sanahanbi-ng d ningsinglibara mahakna nggi numit khudingi lei hekpibado agang oiri ngeida ?

Yaiphabi-ema ningsingliye nga c shu..!!

Sanahanbi-phare2 ema hayeng keithel kumlakpada nga ado soidana leirakani….

Yaiphabi-hoi ema

Mathangi numit ni ……

Ayuk nganta haugatuna yaiphabi mapu magi maphamdagi bor nijari

“Daboi gi punshibu tekta kaidaba punshi ama oihanbiyu ko haina nacha apangbi eina nijari “

Somdana…

Ningthem-ebungo ng hek thoklak pa ga koichat chtli nga c shu chtoi oiramni kei thbkno ebungo ngna chtlidubu ?

Pakpa-baba nachana aranba thbk amata tauraktriye ..taushu tauroiye baba

Ningthem-eigi echa gi mehun epa na khngi

Pakpa-baba eigi personal oiba thbk ne

Ningthem-epa thingdey adubu aremba kanaroidaba thbk t epa tauhaningdey

Pakpa-baba nacha khngjei

Ningthem-phare2 phjna chtluro …

Pakpa lamdam tamna leihauriba yaiphabi gi manak tamna lak e

Pakpa-ma gi ngarangi matau adu d eibu nungcdaba d mande se ….

Ashum khalli ngei nakandagi

Roshan-oi ng kana unaba lakpano

Pakpa-me ama khak ngaijabane

Herojit-me du bu nupa ro nupi ro

Pakpa-personal gi life ta khut thingjanbirakno …eina noi da Kari akaiba chtkhrage

Roshan na pakpa gi khauri pai thaangnaba meekupta pakpa na Roshan bu nethorak e ….herojit na amuk thilli pakpa da…moi ahum phunarak e

Yaiphabi na Urey moi ahum khatnaba do …..boi gi mayum tamna chellk e

Boi sumaangda phi shuraga leirammi

Yaiphabi-daboi me khatnahaure mamaang pukhri achauba da

Boi shuramliba phi adubu thadoklamlaga mapham do tamna chellk e yaiphabi ga ….

Boi-se thadok o se keino tauri c bo..meitei macha ngakta nattro ?

Roshan-ng khngni yengu matungdaga lakla d

Roshan ama d herojit chtkhirammi

Boi-yum da chnguse hidak khara happu se

Pakpa-yarani da ei yum da oina happurage

Boi-ng nahan thengnaba do natra?

Pakpa-um mane etao…meshk ama bu ngaijabane aduda thokhiba thaudok ne….

Boi-meeshak adubu kanano eigonda hairak o ei mateng pangbige etao

Wahei ado tabada pakpa yaiphabi da munna yengjarammi…. Yaiphabi d ekairaduna mamai adu bu leithokhi

To b contd…..

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: