Meerangdo Leirangdo Part 49

Meerangdo Leirangdo (49)

Leisna du Yaimaran da yenglaga tuminna amuk leikhre….

Adu ubada Yaimaran na amukka hanjinna hanglak e…

“Karino haibane”

Leisna-talli nang amuk saorakkani…

Yaimaran-saoroi haiyu…

Leisna-sir Bobo gi mamaga eikhoima gana…………..

Yaimaran-keidouraba?

Leisna-moi mamana eise mamou oigae haire….

Yaimaran na khanghai hairak e….

“Ae ae ae…. kari…. yaroi yaroi. Mee siminnarakkaniko haibihourisini…. Yaimaran meegi mapottadi hanna yengde adubu eigi oiba pottadi maram chadana meena henjillakpa yaroi…. ”

Leisna du tuminna lei….

Yaimaran na makha tarak e…..

“Ngaikho kayam kuiragae wafamsi….”

Leisna na Yaimaran bu kina yengduna hairak e……

“Eina khangak padi Sir na hospital da leiringeida khangbani….”

Yaimaran na cheirak e…..

“Aduga nangna houjikta eingonda tammiba… natte nangna khallisi karino….”

Leisna-natte sir masa ngamdabaduda eina faraga tamgae khanbani…..

Yaimaran du wa ngangfam khangdraduna sor mapi ama hondoklaga hairak e….

” wafamdu nangna Bobo da direct haidoktri keigino”

Leisna-eina haire Bobo da….

Yaimaran du suklak e ….

“Kari…… aduda mana kei hairiba…”

Leisna-madi khangde yaode ahal singna ngangnaba wani aduna maduda ma na khut thingjinba ngammoi wa ngangba ngammoi haiduna leikhre ..

Yaimaran du wadu tabada saoninglak le…. adubu fatharaga ngaihak khallaga hairak e….

“Fare adu oiradi madu Bobo ga magi mama gagi wani…. Abem nangna nungsirisi Bobo ra eira….”

Leisna du Yaimaran da yenglaga hairak e. .

“Ash keino sir na hanglidubo…”

Yaimaran-khumda khummune… kananoba…..

Leisna na Yaimaran gi makhuttu tapna paisillaga hairak e……

“Eidi sir nattaba kanabusu khanlude…. nungsirude… nungside amadi nungsu nungsiroi…. sir ga atopaga changdamnabirakkanu…. eigidi sir khaktani…”

Magi paokhum duda Yaimaran gi mathamoi du inglak e… Masimaknani mana Leisna bu asuk yamna pamjaba nungsijabasi…. magi angang oijarabasu mabuk leppa chagat chagat toudaba masidani Yaimaran na mahakpu ngaojaba… Yaimaran gi kok saba thabak mayam… athoi ahen tanarakpagi kalak yengthinaba mayam …. asigumba mayamgi matha saba masa choktharakpa pumba inglaba maithong si yenglaga pumnamak kokpa ngammi… masini Leisna gi magun…

Yaimaran na amukka hanna hairak e ….

“Abem eina nangonda tattana hanjin hanjinna hairisini…. karigumba nangna eibu thadoktuna chatkhraba kari oirakkadagae haiba ei esana faoba haiba ngamde…. ei maching yam fatte haiba nangsu khangliduni…. Nanggi wafam laklabadi ei wakhal khanthaba ngamde haiduna nangonda tattana haihourisini….. Ei esana esabu control ngamlakloi Abem … afa fatta karino khanglak oi… aduna nang ei thadoklaga chatkhibadi touganu…. nattradi asoibagi asoiba ngakta lakkani….”

Leisna na Yaimaran gi makhuttu paina paina tapna hairak e….

“Chatloi adubu……”

Yaimaran-karino adubu.. amuk hairiduna…

Leisna-emanadi eidi matam pumbada chenba yaroi haiye …. aduga eiga sir gadi thak yam khetnei…. ebanigi marisi ahankhei na yagadra sir…

Yaimaran du Leisna gi wahangdu achaoram haifey pamba mapabu ningsinglak e… yamna achetpa khonfamda khumlak e…

“Ei horen mak ebanigi luhongbagi wafam baba da houdokkani…. adubu athingba amtta ebanigi marakta changlakpa yaroi…. changlakpa tarabadi eingondagi henna tamthiba mee leiroi… Nangda eigi naktagi chatkhinu…”

Si hairaga Leisna gi makhuttu chetna paisillak e….

Nakan amaromdana Teturamsana macha aniga famduna wa ngangnarammi….

Teturamsana-khongthang si sat laona thangjinbasi matang ama echa chadana leirene…

Kokaisana-baba sumaina sum leibadi yaroi… angang si chahi si henkhradi farak tanarakkani…

Teturamsana-adunine aduda karino tougadoubasi… moigi mayumduda kari ngangnari tounari haibasu khangdabanina eikhoi paikhatkadaba khongthang si karino….

Kokaisana-haigumladana moigi yumsida eikhoigi spy amtang leiradiba khanggadabani…..

Neeva na marak thatlak e….

“Moigi wa thokhro… nupi ama yetlisini….”

Teturamsana-eigi wa hairagadi Yaiskullakpa na nupi du sukya yaroi… Ei Yaiskullakpabu masak munna khangi…. magi thakki nattaba nupi di mamou oiba mana sukpam pammoi….

Neeva-macha nupa sinadi pammisidi….

Teturamsana-macha nupa na pammasu mapagi ayaba yaodanadi Yaimaran khongthang du thangloi….

Kokaisana makok ngaihak thadaruraga hairak e….

“Idea amadi lei… yum anisida misunderstanding thokhallabadi wasi yam laigadra khalli…. Leisna hairibi nupimacha asisu mama anabi du na hairikhei yabi oiramalle… aduna magi mama duga Yaimaran gi mapa sigada hoo kamlabadi wasi……”

Teturamsana ga Neeva gadu noklak e….

Neeva-adu yai da…. aduga amana noina ngasai Yaimaran gi yumda spy ama thamba haibadumasu mee leire….

Kokaisana na khangningna hanglak e….

“Kananu haiyu tasi chan…”

Neeva-moigi yumda chak esing thongbagi leibi Sanahanbi duni….

Teturamsana-karamna nekkani… Yaimaran gi manakta leibakhei si ma bu loina ningbani…

Neeva-houjikki nupi du eigasu moida toina chatpada khangnabani… eina haibada soidana yagani… pao seran turanba tamsillaga mabukning theihankhra loire…. aduga luna tousillaga sel thum khara thadakhra loire… madu eigi ethou oiragae ba ga da ga adugi khalluranu.. atopa plan success oinaba tourak o…

Kokaisana-sabashhh adunidana… yare houjikti war houba yare…..

Teturamsana na noklaga hairak e….

“Um houjikti yam hei singna thabak pumba paikhatpa hourasi…. ”

Neeva du haraona nokchei…..

Numidang du chak esing ngantana thongduna mama amadi moupwa anibu pijaraba matung Leisna na mamabu asengba asi maiyoknahallagae khallak e….. tapna themlaga hairagae haina khallak e….

Leisna mamagi manakta laklaga mamabu hidak langthak pijaraba matung mamagi makhutpu chetna paisillak e….

Machagi matoududa sanarei na noklaga hanglak e….

“Keidouragae….. sigi maongsi emana marakta thengnaba maongni…. emada wa hainingba leiba mallida….”

Leisna du mamada pirang thangna yenglak e….. Sanarei na makha tarak e…..

“Ehe echa keidouragae emada chingnaba leitana haiyune ….”

Leisna na tapna hairak e…..

“Ema….. ei emada karinomata haijagae khallambani……”

Sanarei na machagi masaktu yengbada wa arubama leire haiba adum khangle…. machabu kupna yenglaga tapna hanglak e…..

“Haiyu tasi…..”

Leisna na mamabu amuktang yenglak e…. aduga nonthaduna hairak e….

“Ema eina haidoise emana fei nattraga fatte haibadu adum haibiyu…. saogatpa pakhatpa amatta toubiganu…. emana lourakpa wareptu ei adum yajagae”

Sanaraei lousing yamna leibi… wakhal yam khanthabini….. mabuk tappagi matik pot khuding kupna yenggalli…

“Haiyune nangna haigadoudu….”

Leisna na tapna hairak e…

“Ema….. eina nungsiba meesak ama leiye…. ”

Sanarei du macha gi waduda machabu kupna yenglak e…..

Leisna na makha tarak e….

“Ema…. da Bo da luhongbagi wafam du khitang khanthabiyu….. eina nungsiriba meesak amadi eigi wa si emana pamde lalli hairabadi emana haibadu ei yagae ”

Sanarei wa makha tadana hanglak e….

“Nupamacha adu kanano kari maming no kadaidagino….”

Leisna na mamabu kina yengduna hairak e…..

“Ema atei kanasu natte sir Yaimaran ni…..”

Sanarei du machagi waduda thabak yeire… khanghai hairak e….

“Kariba… Yaiskullakpa gi machanupa naitom pokpa Yaimaran duro……”

Leisna mamada munna yenglak e…..

Sanarei du humang kangkhre…. hanglak e….

“Ngaikho wari houbadagi loibafao marik chumna tammu….”

Leisna-ema… mana eibu yamna nungsijabani…. hannadagi houna mana eibu nungsirabani…. fongdokpasu kuirabani…. eina yadaduna adum leibani… adubu houjikti eisu mabu nungsirure ema….

Sanarei du fatharaga tapna macha bu yengduna hairak e….

“Nangbu wakhal yaodrabara ebemma…. aduk chaoba mee dubu nangna lamluriba karigino….”

Leisna-ema adugi wa nattiye… emung sina ngasi mamai mamit khajiktang oirabasu panglaklibase magi matengnane ema…. aduga mana mateng touwi haiduna eina mabu nungsirubasu natte…. magi senglaba thamoi adubu eina nungsirubane ema…

Sanarei du haifam toufam ama khangdre…. machagi khongthang soikhigadra haina mipaiba hourak e….

“Hai ema wa hangge…. mana nangbu thamoi sengna nungsi haibasidi nangna khanglabro….”

Leisna-ema adumadi eigi pukningna chap chana leple… mana eibu nungsiye ema….

Sanarei du toufam khangdana ngaihak tuminna lei…. wakhal ngaihak khallaga hairak e…..

“Emagi ebemma…. maga nangga kayagi matik khetnei haibasi nangnasu khanglamgani aduga emanasu khangi….. yumdu ahal laman panba yumni…. magi yumgi ahan lamanna hayeng yaraktaba thoklabadi nanggi amadi emagi asidasu nattana noupwa singsigi fajafam leiroi …”

Leisna na tapna hairak e….

“Ema… adugi wa oirabadi mahakna mahakki baba da eibu hairunaba wafam houdokkani haiduna hairammi…. ema eisu chenba chongbagi thabakti touroiye.. emanasu madugumbadu hannadagi yadribaduni..”

Sanarei du wafam duda khallak e…… aduga machabu warak watemba amaga loinana hairak e….

“Nakhoi nasa nasa nabu yanarabadi emagidi akaiba leite… adubu ……. adubu emana nangonda haigadaba hairagadi thabak khudingmak nasa cheksinna tougadabani… nasagi eejat amadi emunggi eejat mangba yaba thabak ti nang touganu…. simadi ema nangonda hanna sengna haihougae…. maga nanggagi khetnariba thak si nang yam fajana munna khangna chatkadabani amadi thabak tougadabani.. nungsiribani haidunasu eejat pu khak mirairoidabani nupimacha… nanggi asoiba khongthang amana emungsi mutkani aduga nanggi afaba achumba khongthang amana yumsi swarga oigani…”

Leisna du mamagi wadu munna tarammi… Sanareina makha tarak e….

“Adubu ema wasimasu haigae…. Bobo su fattaba angangdi natte…. magida khwaidagi henna faba ama hairagadi ma masa tokkho….magi emungna nangbu pammi… machamakni khalli…. masigi wafamsimadi meeoiba khudingda tangna fangba amani…. emungna yadaba ahan na pamdaba haibasi khwaidagi khudong thiningai oiba nungaifam khangloidaba amani… madu Bobo gi mafamdagidi nangonda fanglaroidabani…. nangsu angangdi nattredana…. natin yotlaga khanthou…. ”

Sanarei du tapna hipthakhre…. Leisna su hougattuna thoklakke toubada mama na amukka hanna hairak e….

“Meeoibana hinglibasi eejat tani… seldi tallaga fangbani… eejat ti mangkhrabadi hanjinba yadabani…. emana amukka hanna hairibasini… thabak toubada tung mang fajana yengu…. afabana karino fattabana karino haibadu fajana khandoklaga afabatuda tounaba hotnou…. yare yare pothajaruro….”

Leisna tapna thoklak le…

Somdasu Yaimaran magi tougadaba sing loiraga mapagi manakta lak e… Yaiskullakpa na macha bu ubada hanglak e…

“Nasadu karisu toudraba nattra thoi…”

Yaimaran-hoi toudre baba….

Yaiskullakpa-Ibohal dubu…….!

Yaimaran-farani baba…. pakhatningai oidre…

Yaiskullakpa-um fare fare…

Yaimaran na famtharaga mapada tapna hairak e…

“Baba”

Yaiskullakpa-kari toure… kari hainingi…

Yaimaran na tapna hairak e…

“Ei luhonglasira khalle….”

Yaiskullakpa du machabu munna yenglak e…. aduga hairak e….

“Um madugi wafamdu epasu khallamlibani. Nanggi matam henkhidoure khallamlibani. Nangna pankhiroi da haibaduda aduk khanjanaduna leibani. Echanabu yaradi eigi marup mapang kayano….? Moigi macha ningol singdugi maraktagi ama emou oigae hairubada karigi yarak oi… parengda leiribani. Apamba ama hek khallaga thok hongdoklaga loiredana….”

Yaimaran na momon noklaga hairak e…

“Adugumba amtta khallaroi baba”

Yaiskullakpana macha yenglak e….

“Haibadi nanggi mee leire haibara…”

Yaimaran-hoi baba…

Yaiskullakpa-kanagi machano… kari maming kouwi… kari hotnari…

Yaimaran na chingnadana khumlak e…

“Madi mapa leitre baba… angangni… eigi NINGTHIBIDA head oina pubani…”

Wafamdu hek tabada second ama khanthadana Yaiskullakpa na sat hairak e….

“Madudi yaroi thoi…”

Yaimaran du mapada khangyeng yengak e…

&asoiba aranba ngakpigani πŸ™&

And …. the war begins now …. Mayam na ei hatlaga hat… eina chenlaga chen amadi tourani… ei chenba houre… πŸƒπŸ»β€β™€ thang ten nongmei bomb pairaga tanabirakkanu simadi haijahougae…. πŸ™πŸƒπŸ»β€β™€πŸƒπŸ»β€β™€πŸƒπŸ»β€β™€

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: