Meerangdo Leirangdo Part 13

Meerangdo Leirangdo (13)

###kanade mayam film malhansi action khara yaorakke.. paktrasu adum pabiyoba.. ko… πŸ™ŠπŸ˜πŸ˜πŸ˜πŸ™ŠπŸ™ˆπŸ™‰###

Warida….πŸ‘‡πŸ™

Ngaihak leiraga bank ki employee mayamdu mathou loiduna chatkhraba matung ekan kannadana Yaimaran su Leisna bu tungdagi oirasu amuktang yenghougae haiduna prap prap thoklak e… Thebo, Boicha, Asok cha glass amamamga maya khigattuna magi gari duda ngathaduna leirammi…. ateidi atoppa garida dugi manakta loina leirammi..

Yaimaran hek ubaga ahumdu chadu loi langthokhre… Yaimaran na gari thougadabagi fat kakhatpada…

Thebo-keino dairan thougae hairo…

Yaimaran-um noi ahum maningda fammo… taiban mangda famjarasani…

Thebo gari ka kana farak hourak e…

“Dairan ngasidi bank tei hendrene… eikhoidi cha glass kayanoma kok ngaokhei thakkhre… dairan gi karamba channel no handakkisina”

Asok na kinna thinlak e…

Yaimaran-sat sat thonggae haibra nattra natom lakhouragaera ..

Thebo du bang hek laowi… mapusigi manaini haibada chap chabani masu… sat hekta khumlak e…

“Sidei henna thudoi oiradi ei light ki khongjel da paidou makngaire…”

Asok ka Boicha gadu yengnei..

Ibohal-ngaihak ta leppuda nangbo…

Garidu fat thoudorak e… adubu khanbaga thokpaga onnare… Bank tudei khitang haidorakpagi machin da Telheibagi macha aniduga makhoigi mee kharaga leiramle.

Madu hek ubaga Yaimaran gi matung inba singdu wa ngangbaga nanghoude garidagi fadrang fadrang paitharaktuna Yaimarangi gari mamangda pullap leptuna makhoibu thatkhre. Yaimaran na thong hangduna kumthagae toubada Ibohal na makhut tap farak e… Yaimaran Ibohal da yenglak e.. Ibohal na nokfet touna mangak hairak e aduga magi revolver du mafam chana yaoribra haina yenglak e… Yaimaran su magi revolver yaofamduda makhut marak e…

Ibohal garidagi tapna kumthakhiduna Damka gi manakta changsinkhre.. adu yam ingna hanglak e…

“Keidoure… kari leire”

Ibohal na hek changkhibaga Boicha ga Asok ka Ibohal gi mamangda fat leikhatlak e… Aduga gari manungda famliba Yaimaran gi mapa chap chana Thebo na gari mamangda thattuna thamkhre. Pumnamak wa amta ngangnadana mitkup amagi manungda sinkhibani…

Damka na wa ngangdana Ibohal da makhut thagae tourakpa adu Boichana khudakta fakhre… Adu hek ubadagidi mayaida leiriba Gopal amadi magi meesingdu Ibohal gi mamangda kakhatkhiduna afang afang funarakle.

Damkana Ibohal da khut thagae toubadu urubadei Yaimaran leiba yaraktre… garidagi khonglei thuna kumtharak e…aduga Direct Damka ga Subol gagi manak tamna changsinkhre.. Mangonda farakpa keidourakpa pumnamak lak laktana inba kaoba touramlaga Damka ga Subol gada makhut khutchaoduna set set thajinba hourak e…. Angaoba shamu na charot habung neibagum neikhairak le… machindasu hairak e…

“Keikandabada fajana hainaraga yabada nakhoina eingonda power thut laobaga du uttana touba sari.. Noi nahan hek lakpadei eingonda utpa attitude fajade.. adu eina tolerate touraga lakpani..aduga eigi taiban dagasu nakhut thagaa toubaka sari…”

Si hairaga Damka gi makhuttu chingduna puraklaga garigi thongdu hanglaga makhuttu maduda muktuna namdana thamlaga thongdu khanglon lonsinduna ehing nahing sakhei chapkhaikhre… aduga nganglaga hairak e…

“Chatlu noi napa Telheiba duda houjik ti Yaimaran kanano masak mayek sengna khanglabra khangdribara hanglak e haina tamjarucho… hui singse”

Khutki cheinada Damkana laorakpaduda Ibohal na Yaimaran bu khudakta chingthoktuna pukhre… aduga garida hapkatkhre…

Ibohal-hai garida kakhatnaro.. chatnaba tousi sat…

Mayam wa ngangdana fat fat kakhatnakhre aduga mafamdudei garidu yangna loi thoudorakle….

Thebo na fingna hairak e…

“Emaipemma emaipemma siramnida… sitafal amunba yenglingeida khoibiningthou mayam paithorakpaga maneihe. Eidi khangbu khangde eikhoi dairan sidi…….”

Wadu loina nangdre Boicha na “NANG NGASI ” haiduna Thebo da makhongna kaorak e… Thebona theidokpana hankhiduna Asok ta oina palle..

Asok na Boicha da “NANG” haiduna amuk kaorak e. Thebo na madu uraga wantha wantha noklak e. Ibohal du houjiktada magi momon nokpa maithongdu utlak e… adubu wadi ngangde… Yaimaran di tuminna adum leikhre..

Gari mayamdu pareng pareng thoudorakpada main road yourakpada Leisna du magi bank ta thabak touminnaba nupamacha anouba changlakpa kharaga gari ngaiduna leirammi… Purnima su yaori…

Yaimaran khanghai khangjinda hairak e …

“Taiban ngaikho… khammo…”

Ibohal ngakna…

“Keidoure sir… sidadi khamba mafam chade…”

Yaimaran-khamdaba yaroi taiban….

Leisna na leiriba lomda Yaimaran na suklaga yengduna hairakpani… Magi mitki maikeiduda Ibohal na yenglubada ure Leisna du nok kheduna nupamacha singduga wari sari…

Ibohal na tapna hairak e…

“Hoi sir… mapa chaba asigisida khamlagae…”

Yaimaran khumlakte… Thebo Asok Boicha karinona khalli ..

Somdana gari du sum laktabaduna Purnima na hairak e…

” eikhoi da dusu ngasidu thabak leiyena louba laktre… ado Arun ga Bobo gasi nahankhei adum punna lakminnaba ui… office tadi wari su sanaba fangde famfam lapnabanina hannadei khangnabro kamai toubano…”

Arun- khangnadiye sida lakpadei khangnabane ada ebanise lambi punlaga leirammaba… yumsu elap lapnaramdre aduda punna adum lakminnarabani…

Purnima-ngasidi garida laktre keigino…

Bobo na lat lat touna hairak e…

“Ahhh eigi garido yadraba… ada Arun su mai garidu moi emunggi farak tabama leirena farak tanaraba… aduda eikhoi ani hekta punna hounaraga line da laklabani…”

Arun na Bobo da nokfet touna yengi..

Purnima-ado bora charusira… garisu lakte…

Arun-yaine.. lak o… Leisna nokagata lei wadi sukngang ngangde…

Leisna na amukkasu noklaga hairak e…

“Warido yaoba mapa chadabeine…”

Mari du pullap nok e… aduga bora chafam lomda changkhre….

Yaimaran du kadaidano mathong maram khangdana bang bang laorakle… hannadei khara ga mei houraga thoklakpane henjinkhre… Khanghoude khudakta garidagi khangkum kumthakhre…

Ibohal-sir…. sir kai….

Hanna yenglamde thongdu gam thingjillammi… aduga button louthokliba mathakki furit ki button du pansin pansinna Leisna na changkhriba adomda chatkhre… Ibohal na garidu fat thoudoraktuna Yaimaran na chatkhriba lomdugi mafam chaba jaga amada khamle.. gari atopa dusu khamlak e…

Thebo na hourak e…

“Karinone tourisibo…. ngasisibo…”

Boicha-ashhhh

Thebo du tumin lei….

Ateising duna gari manakta leihoure… Ibohal ga Thebo Boicha amadi Asok ti Yaimaran gi matungda innarakle.

Leisna hoidu noktuna bora chafamduda wari nungaina famduna leiri… Yaimaran hotel duda fat changsilli… matai da famlubi Leisna du khangprek hek khangi… Ibohal hoisu changlak e…

Yaimaran-ene bora leibra…

Nupi-ebungo leiye.. pirakagae pirakagae..

Purnima-heima eikhoi sir nine…

Bobo ga Arun gasu onthorak e… animak

“Ae sir…..”

Yaimaran-noisu bora charammira… charo charo…

Wadu fat samjinkhibani Yaimaran na… Makhoisu wa makha taba ngamdadana nokfet touna mai onsinkhre..

Thebo na lonna sollak e…

“Yam khangdadouna gasu hangliye… nungpakna nallaga hek hatpa”

Asok na khuningna thilli…Thebo mapa chadana pankhidana laorak e…

“Ayo….”

Yaimaran-keidoure….

Boicha na pakhatna khumlak e…

“Da…dairan keisu toudiye…”

Ibohal du wa ngangde…adumak tuminna leiri…

Yaimaran Leisna da feina yengi… mabukta khallak e…

“Eidi nokpa heitabra khanbani… adu nattene … nupa mamangdaga nokladana… nokpra yenggaeba nang ngasigi…”

Haisu haibani Leisna du Yaimaran hek ukhibadei nokhidre… anam aha chuna leikhre… Hotel fambiduna cha bora loinamak pirakle…

Yaimaran-charodana noi ahumsu.. taiban charo…

Ibohal-yani sir ..

Thebo-chagaedahe… chathokke… sigumba tanja toina fangba natte… Yaimaran… the rock .. the great na sigumba…

Thebodu mayai da fambani… Asok ka Boicha gana chap manana makhong singduna dhak dhak kaorak e…

Yaimaran-keino murum murum sollidi…

Asok-dairan… The…Thebo se bora chagae haibani….

Yaimaran-charo adudi…

Asok ka Boicha gadu Thebo da suklaga yengi…

Somdasu Leisna du tufak tufai chanduna leibaduda…

Bobo-Leisna charo … cha gase thak o… keino chupchap ta leikhrisibo…

Bobona Leisna gi chadu manakta insilli… aduga amuk hairak e…

“Se thak o … yam mahao lei… ingkhrani”

Leisna nokfet tourak e…

“Um thakke… yani…”

Bobo na nok e…

“Nattradi eina pullap thakhisani ko”

Arun-yam care ga louwi ko…

Bobo-esh nangsuba…

Purnima nok e…Arun na Bobo da khujinna lonna sik e… Bobo na kinna lonna thinli… Touribadu Yaimaran na tungdagi loina ure.. chadu dispo glass ta heirakpani… thakke touramba chadu paisanbada pungsup supkhiba khanghoude… makhutta chadu loi pathoraklaga heijille… mamit khana Bobo amadi Arun da yengi…

Boicha ga Asok kadi bora chabaga loi chaikhre… mihun sudana mamit mana langthoklaga Yaimaran da yengi…

Thebo na thousadana mitkadu uithadana panglaga mangak kadu hai haiduna bora chabadu hengatlak e… madi eseibu ngangninglabani …madumak toururadi mahak aroi yahip tallani khandana toudre… Ibohal na yadre khanduna hairak e…

“Sir keidouba yaore haotrabara…”

Yaimaran gyan khanglak lak e…

“Oh taiban chasi amaga heihansi”

Ibohal-um fani ei haigae…

Ibohal na haiduna cha anouba pirakle…

Yaimaran na khon waona hairak e…

“Oi… keiba nang mingdo Leisna haiba nattro…”

Leisna du swai laowi… mamit mana chap yungna Yaimaran da yengak e… Bobo hoisu onthorak e…

Yaimaran-nangondane eina hanglise…

Leisna-ahhh ummm…

Yaimaran-charodana …. mayam loi chanare nangdi keidoure… chadudi thakluranu ingammani… ayingba pot charaga naraga amuk suti lougae hairakkani..

Thebo du bora haarak e…. Boichana khana yengi…

Thebo-bora haareda ei… keino gyan men am tadre…

Leisna du cha thakpadi lairadana bora dufao hek chaba ngamsillaktre.. Bobo hoisu tuminna loi leikhre… Leisna mayam mangda fajadrena boradu tanlasu tanna namdana ama anidi chare…. adubu chadudi sokpafao soktre… Purnima Bobo Arun su wa ngangkhidre…

Mayam chaba loiduna hougatnarak e…

Arun-sir eikhoi hanjaramlagae..

Bobo ga Purnima gasu nokfet touwi… Leisnadi houjikfao tarang chatli…

Yaimaran-oh loiraba noi… hai peisadu ei piragae yare….

Bobo ga Arun gana noktuna bhebhar leina hairak e…

“Yam nungaijare sir…. adudi eikhoi thokchakhragae”

Purnima-sir hanjaramlagae…

Yaimaran-um..

Maridu thokhre… gari lakpa mapa chaduna kakhatkhre… Adu hek ubaga Yaimaran fuk hougatlak e… Ibohal na peisa thikhre… Yaimaran gari tamna gam gam chatkhre…

Tungda lakpa Thebo na hairak e…

“Pena khongba mayam hougatlo maibi matung innarasi…”

Mayamdu wa laona nok e…

&asoiba aranba ngakpigani. πŸ™

Sidi pung 2 henna changiko ebada… tendrabane.. tenle haibiranoba. 😭 sidabu noina eigi awaba khngbidraba pabiraga ei hysini…..

1 thought on “Meerangdo Leirangdo Part 13”

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: