https://linksredirect.com/?cid=91464&source=linkkit&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.in%2F

The Hunter Part 19

The Hunter Part 19

Abash mathakta yenglak e aduga mapunsige ahanba nungcna noklak e

Jacob…kadarga touraklanu pangdahalla hattoido khngjare

Abash…pabung nachabu yam warourabo ei pabungbu hatlaroiye

Jacob…echa oirasu ei ngna haibase sungtha thajade

Abash nungaitana…pabung ei mikap thokle eige fattraba thawaidu khaidokbikhre pabung hatpei thouna nachage mafamda leitre

Jacob…heima ebudhou ge saikolda lakpasidi ei hingdouredana hahaha

Ng haisibo senglabo sana

Abash…asengbane pabung nachabu thajabiyo

Jacob…aduidi ei kumtharaklage

Abash…ummm

Jacob u dei kumtharak e…handakti ei hatlanuko

Abash…hanna hatkhrabo eibo

Jacob…hatke touridudi noi pabungna kallamdradi ei c roidro

Abash…adudi eige atoppa thawai changbeini

Jacob…thawaidu kanana khaidoknei

Abash…mafamsida mahak lakpa yade mahak matam amage power pairabi witches ni ebudhounasu thawaidu amuk hanna changba ngamdanaba bor pibirak a

Jacob…kayadano yeng u ne hey ebudhou keigeno mechang mekhai naibiribase eina leiraklise kuireba eingondadi bor machet amta pibide aduga ngasida thunglaba jiba machasidadi bor ga piradana

Abash…pabung eidi Hunter ni ebudhouge manaini aduna kananasu ebudhouga wari saba fangloi Hunter khaktana fanggani

Jacob…adubo haiwani mechang mekhai yam nai haibanida achou ashang makok thongba makhoina mechang mekhai naiba hounabro

Abash…naide pabung pabunghoina khonjel taba ngamdrabasu pabungdasu bor pikhrabani

Jacob…aaa eingondadi keige bro

Abash…pabungna khoiramjakhibado

Jacob…ngaikho sana ngse sum2 kiba henjinlaktoure pokpadana wizard ni hai aduga khara leiraga Hunter oirammi hwjikna amuk ebudhou Pakhangba haise ng mansinlak a

Abash…haha edouna haiba chumle eina eige apokpabu hatpage wakhal khallubase afaba oiramdre eige pabungdi sha mayamge ningthou oiramme adusu pukchel sengba menungc lei echam chamlaba thamoi palamme

Jacob…houjikta napabungge magul khanglak e banine lak o kande epamcha nungaithoksi

Jacob mang thara chatkhtkhre Abash mapanungge echam chamlaba senglaba thamoibu khangjarakpei mayaina mapi era chellak e

Abash wakhal…mene sha mayamge ningthoudi ei pabungne ei pabungna pangjaribasi sha oibeini,eibu yokpiba malemsida khwaidei nungcba methoi mehenba meshak aduna eige pabung Roger ni

Pabung ei halaklaniye nakhoige nanakta nungaina leiraniye

Jacob na onthorakpa…heima sana lak o ne ngbo amuk keidwrage

Abash mapidu teithoklaga lak a

Jacob…keidwrage echabu ng pabung Roger ningsinglakpro

Abash…um ningsinglak e….pabung mapa mamana machabu kyam nungc machagedamak kadai faoba kathokpa ngammi haibado ngasita khanglak a nachana lankhiba kayabu ngakpiba ngammi nachabu adum nungcba ngammi haibase hwjiktada khangle

Jacob…sana echa landiye ngge mapoknani echa lande lak o echa chak lammammani kei2no thiraga charusi

Abash mage nakanda yepliba time machine du puthorak e…pabung tu eina pabung Roger saraga porakpa khutlaini eikhoini hannei sangsarduda hankhrasi

Jacob…sana ng hankhro pabungdi hankhiroi

Abash ngakna…pabung karigeno

Jacob nokmi2…noi pabungna ei nungcdabei hundoklambanir nungcradi lou lak u haiyu

Abash…haha hoi haige pabung

Jacob…ngaikho hek pokpadei keimta echaga chaminnadri ngasidi mafamsida panba uhei oirabasu chaminnakhisi

Abash…hoi pabung

Anidu umang lomda uhei thiba chatkhre somdana

Roger hoi mafamduda ywrak a Abashkki manakta Roger amadi Sp du changlak e

Roger…sana pabung lak a ng pabung Jacob pudi hatkanuko

Mafamduda leiriba thawaiduna Roger ge makhutta siriba ring adu urak e

Anny….hey taibang meoiba karigeno eige pabungge ring siribadu haiyo madu noigumbana c gadaba ring natte

Thawai duna hairibadu keimta taramde

Anny…eina haise ng ngondane

Roger…sana karamba matamdano eikhoina punna leiba fangdouribasi .

Anny…keigeno….keigeno eina ngangba tadribase haiyo…ebudhou karino nachada asuk waba cheina happiriba eige khonjel takhidre…..

Sp….Roger ngaihak pothasi

Roger…sir pothabiyu ei echage manakta leige

Sp du wa makha tadre Roger na machabu yenglaga leibadu ubada tumin leikhre
Jacob na macha nupage heinou sem lafoi heklaga porak e

Jacob…sana se c mayamse loi chakho puk thanna chara hankhro

Abash…nokmi2 hoi pabung

Jacob machana chabadu yeng e…charo2

Abash…pabungsu charo

Jacob…eidi yareda chamandana puk thalle

Abash…machet amta oirasu chaowo

Jacob…hoi2

Jacob su semdu chare chana2….sana ngna hankhibada namasida eina uti asangba thonglammu khara tammuko

Abash…hoi2 adudanglo

Jacob…sareng su thong u yongchaksu singju shu hairammu

Abash nokmi2…hoi2

Jacob…echadi Hunter mapok oibeira onthokna lemkhreda hannadi kibeira khngde nashaktu yengbada fajarasu kibani hwjiksina lamga sum nganthorak a

Abash…ashhh pabung

Jacob adukki matik fajei adubu mangao thi,macha nupa Abashsu mapana hende adubu Abash nupa asengbani yamna lemmi wa ngangthorakpadasu maru oibadukhak ngang e ngasita Jacob ti machage asengba shaktam thouna leiraba nupa manba matoudu mayek sengna khngalak e machabu penna yengjei…

Chaba loiraga

Abash…pabung puk pukhaidoureda

Jacob…nupanabo chasillu free ni

Abash…haha

Jacob…nokpasina henna fajeine eige echa sanase

Abash….pabung punna hankhrasiba

Jacob…hummn yade2 maduge taibang me sonodo madu tharak u

Abash…hoi2

Jacob…fare echa hankhro ei laishangduge manakta ngairamge haiyuko adaidani mana ei hundoklambado

Abash…hoi haige pabung
Abash time machine du puthorak a aduga makhuttu thanggatlaga mamittu uisille hairaga mantradu solle….

Jacob…asumna epamcha unarakkani nongta thajarude nungaire ngasidi wakhalsi ei nupi apangbidubu keidwramni…hera kachin koya amotpa seng leiramni,echa tombidubo exam houkhra jatla

Somdana Abash mamit sat pangthorak e aduga makhutta tage machindusu pairak e

Abash mamittu Roger da yenglak e yam nungcna nokcharakpani

Roger mapi era chelli minoktu artha lei tung lomdei yeppiba u machin atumba Jacob hatkani thamkhiba adu satoklaga

Nungcraba machage thabakta yung e…..

Abash yam wana tapna….paaaa bungggg….

Thawaidu angaobigum

Anny…jack jack

Anny Roger bu power sijinnaraga hatnaba hotnei adubu ringduge mayaina aremba takhi

Anny thawaidu abash ta changba ngamdre….yaroi ng chatkhiba yaroi eige changjafam pinadriba karigeno

Sp…Roger karino ngna touribase

Roger mapi tap2 tarak e

Abash pu mage mashada ngahallaga mamaida nanbi

Roger…pabungge sana potharo ng pabungbu warouganuko ei echabu yamna nungcye ng pabung Jacob pusu nungc ng pabungbu hatluraba nattra eina washakkhiye ngbu eige ekhutna hatkani haiduna…mathang mapok haiba ama leirabadi ngge apokpa pabung oiramgeko

Abash ee orak e yam wana makhuttage machine du pirak e….paaabungggg….chat chatttlooo pabunggg…lou loubaaa…..

Waheidu hairamlaga abash makha taraktre mage asengba thawaidu paithorak e

Roger…pabungge sanaaaaaaa…..

Roger machabu angaobagum kollaga kappi….

Sp….Roger hakchangsi eikhoi pukhrage wafamsi kanadasu ei tamthoklaroi eina hatpani hairage ng na hatpani hairadi jail da soidana leirani

Roger kappi…sir eibu echa hatpei dandi pibiyu maduda ei waroujaroi

Sp nungaitana…Roger eishu echa leiye echa nungcba mashak khang a mapa amana macha hatpa haibase araiba natte karige machabu hatkani ei loina khng e ngge feeling ng achumba chatpa pukchel chaoraba thamoi senglaba me ni haibasi mepum khudingmakna khngnaraba wafamni

Roger machabu kolla kappi

Sp na makha thaba police keidu koururaga thawai yaodraba hakchangdu puthokhre

Abash ki thawaidu tapna hougatlak e….pabung ei pelle ngasidi eige ningba thungle ei khng a pabunggi khutta ei soidana chatkani haibase eisu khng a fana power leiraba witches wizard wolf vampires punamaktage athoibase taibang me ne taibang me mayamdei athoibane eige pabungdi

Anny…jack karigeno eige thawai changba yadriba

Abash…anny madu ngna toujakhiba aranbage papnani

Anny…masira eige nungcba

Abash…hakchang kathoklabasu thawai kathokpa ngamdribadu asengba nungcbani haigadra? Ng khngbra asengba nungcba haibase?

Thawai oijarasu anny penna kappi

Abash…khng o ngasidi ei haige nungcba haibase ee maridei henba leitabani eige pabung anige nungc marina lumba henkhibage ni masigesu mathakta pukchel sengba thamoi chaobageni ngna nungcbadi ei khaktani eibu ngge oiningbadu khaktani nashagedang khanbageni ngasi mapok2tasu thungnadribasi,asengba nungcba oirabadi ngge thawai amadi hakchangsu kathokfam thoktabara

Anny…tok o ei khngba ware mane ei pukchel pikpini eige nungcbabu nungcdaba saramliba ngge thamoibu eina waroujakhiye aduna maram oiraga ei afa fatta khangkhidre

Abash…chummi matamduda ei ngbu nungckhi adubu nungcdaba saraga eige ethouda pukning changkhi eigesu eral leitaba natte kadaidage karamna faorakpa nungcbano eisu khangde adubu ngbu nungcrasu nungcba yadabeine eina nungcdaba shakhibado

Anny…yetlaroi amuk hanna mapok2tasu mangkhrasano mafam khngdana thawaise

Abash…yaroi mafam khngdana mangkhibadi yaroi lairamland da engna chikna nungaina leiruro ngbu eina ngakpirabani

Anny kappi…edhou ei amuk hanna mahakki mafamda yetlaroiye eibu pubiro lairamlanda

Mangal ama thorak e anny ge thawaidu tapna2 paikhatkhre aroiba oina nungcna Abash ta yenglamlaga momon noklammi

Abash su mabu yenglaga mapi tarabasu maithongdu momon nokchei

Tapna2 thawaidu ukhidre abash ki thawaidi leihoure maramdi mathou mangam pangthoktribanina….

Poirei na luchingba team du Roger bu mayumda porakle

Roger…sir echage mathoudadi pangthokchage

Sp nungaitana…fare aduk thamoi sengna hairabanina pangthoklasi eikhoisu yaorage

Abash ki asiba hakchangdu makhada thangdarak e u duna thabakta adum yunglaga lei kananasu louthoklude emungge me geidu loina thoknarak e

Pinky….emage sanaaaa

Pinky angaobigum kanna chellak e

Karino karino ng tourisibo yambung eige echase keidwrage haiyo yambung

Ton mapi tap2 tarak e aduga tapna makhongdu thanglaga machage manakta changlak e

“emage sana echabu yamna warabo mapok thina pokluba nama eina lanbane echage maral nattiye”

Abashki thawaidu ton ge manakta leppaga kappi….emasi eibu pokpibage emage lamman singlamdre

Pinky manakta amuk thawaidu famdarak e…emasi nacha bu warounuko

Ton….yambung nacha sana se ngasidi maithi re yeng u lak o

Roger gyan lak e….fondu louthoklaga machesida call tw we

Jennifer…hello abung

Roger…chesi ekhut c na penna sanabu hatle hakchangse mathou mangam pangthoknaba ei Jacob pu sangsar duda linglibra leikhidabara haibado chatpa pamme

Jennifer mapi era chellak e…abung fare chesi lak a ge

Roger…sananadi machine du utlaga pabung loururo hairamme

Jennifer…abung(kappi)

Fon thamkhre Jennifer school dei jeni bu loururaga lakminnare awabatana thallamba maithong singdu ubada Jennifer haifam khngdre

Jeni ga Roger ga khakta Jacob na hipliba kaduda changlak a

Jeni na Jacob ki makhuttu pairaga mantra solli

Jeni…mammo ng kai jagada leige

Roger di Jacob hinglibra leikhidrabara haibadu khngde adubu jenidi Jacob hingli haibasi khngle

Jacob…ei laishang duge manakta lei

Jeni…fare mammo Roger tharaklage

Roger bu atoppa sangsarduda mafam chana thakhre…….

Roger….Jacob Jacob

Roger na koubaduda shathiraba nongsha ama nakandei nganglaga thorak e

Madu ubada Roger keidwni gyan tadre nakanda kari2 tai tapna yeng e

Nongshadu Roger manakta sum changsinlak e

U mathaktei….oiiiii…..

Jacob fan chongtharak e madu ubada nongshadu maning khara hallaga kanna chenkhre

Jacob…eeekkkk keino atei shadi ei ubada kidraga jungle king c na ei kirise hahaha oi ei hundoklambei ng kin ama chao

Kok….

Roger tuminna lei keimta haide

Jacob…eikhoi Sanado gyan tarabane eidi ma lakpaduda pakhatlure adugadi gyan thi ta leirammingo chakti swaida fangdabanina uhei wahei khara chaminnaraga epamcha party ga toukhaikhre

Mana punna chatkhrase haiyeba ada eina ma hanna thakhibane ngna ei hundoklambei louba lak hallu haikhibani

Aaa kaowene sareng thong u haikhibani yongchak singjusu adei utisu thonghoubro…?

Roger Jacob ki chamjaraba matoudu yenglaga mapi era chellak e…

Jacob…Roger keidwrage

Roger tapna…Jacob mafamsige asengba achumba ningthou oiduna leihouro echa sanage apambado ngna ningba thunghanbiyu ng me marakta leirano

Roger makhada khuru kullaga makhol thokna kappi

Jacob su tapna famdarak e….eikhoinige nungc marise ebudhou mana ubiba jatniko wakhal fao manei ei echa Sana ga halakminnaba yaiye halaktabei maramsu adune

Si eige shangsar ne sina eige punc ne mafamse eige ne eige

Mapanthongda nungaithoklabasu thamoida omduna chakliba Jacob su mapi tana kappi…

Machin manaodu konjinnei

Jacob…hankhro Roger amuk hanna mafamsida laklanuwo

Roger…Jacob eige khutsina nungcraba eikhoi anige sana do manghankhre

Jacob…ei khng a ei khng a Roger ngna sanabu hatkani haibase eige thamoida faowe

Eina echabu nungcbadei ngna sanabu nungcbana hellamni aduk nungcba nachabu ngna hatlibadu nungcbageni haibase eisu khng e hatkhrabasu nungcde haibadi yaroi

Eige hakchangdu mei thadokhro sana punna potloiminnou

Roger kappaga….Jacob madu ei ngamloi

Jacob…masitadi yabiyu aduk nungcba nachadi hatpa ngamlaga eibudi karige mei thaba ngamloi ei nungcdrabo Roger

Roger…Jacob ngge hakchang mei thakhrabadi ng amuk halakpa yararoiye

Jacob…ei halak a roige eige sangsar sida adum leikhrage aduga eibu ng khaktana hingli haibase khng o atoppa kanadasu hingli khnghan gano eibu sanana hatlamme haina mayamda tambiyu eige nungcraba anny bu nachani khanna warak watemmu Eige thawai Ton bu nachal ni khanna nungaina thambiyu chatlo hankhro

Jacob mafamdudei kanna chenkhre

Roger tanarudre ….fare ei hankhrage ebudhou mapok2ta eige enaobu adum enao oina fanghanbiyuko

Jacob,ngdi sha mayamge ningthoune nungaina leiyuko

Roger fuk hwgatlak e

Jeni…mammo

Roger keimta khumde Jacob ki hakchangdu mapanda thangdorak e

Mayam loina yeng e

Roger tapna….sangsar c da khwaidei nungcraba eige enao amadi echa sanaga punna nungaina lairamland da leikhrasanu

Mayamdu loina ngak e ton fuk hwgatlak e

Ton…etei etei yambungse atoppa sangsarda chatkhi haidai ha haiyo ado keidwrage haiyo etei

Roger…ton ma wara malle pothakhre punc ge oina

Roger adu hairaga abash ki manakta Jacob ki hakchangdu thammi

Ton…yaroi yambung ng halakkho ei kanaga hinghou haibano yaroiye ngbu sangsar amada chatpani halakkani hairamdai halak o se halak o…..

Anny…jeni keino eige pabungse halak hallo

Jeni Roger da yenglak e Roger na jenida yeng e

Jeni tuminna lukthara leikhre,Roger jeni manakta prap2 changlak e aduga laibakta khudoptu thamlaga lairikta pakhiba mantradu solli

Loiraga

Roger…eige Echa sanana pamlamba khudingmak ngasidi pangthokle,eige enaoge apambasu pangthokle

Jeni leimaida tapna haidakhre…..

(reader’s mayamdi khngde sumaina taptai kappaga wari amukta ekhidriko c ge part c na ahanbani eina ejarasu ei tasengna kappe)

2 be continued

Asoiba Aranba ngakpiganiπŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»

Leave a Comment

Your email address will not be published.