swamibosh

NANGI BOR OKLUSI LAST PART (Part20)

*MAYAM GI COMENT YAM FJEI,YAM CHUME,EI GI ASOIBANI, MAYAM SE ONTHOK NASU NGAI NGAMKHIDRE,MAHESH NA PREMI KABU SAGAR GI MAFM DA SINAGADBNE WARISE,ADUDA PABIRIBA MAYAM NA MHESH SE YAM HEINADRE MAHESH KI ROLE LWTHOK LADI PREMIKA SAGAR GA THUNGNDBA TABANI ADO MIYAM GI APAMBAGI KHANLAGA MIYAM GI NING THUNGBINBA APAMBDU TWJARK LAGE,MAHESH LWTHOK LAGE MAHESH …

NANGI BOR OKLUSI LAST PART (Part20) Read More »

NANGI BOR OKLUSI part-19

sagar gi yumdu mayam chngduna sidok e,yumdu gi tin fao ba fktuna pukhi,yumduda leirmba kon lik faoba puduna chtkhi,mayam chngduna yum du sidokpa,tin fkpa mayam marang marang twba matwduda sagar mapa-macha khangfm khngde adubu karidi upai lei sagar-(kpna kpna)baba ei khoi yum sidok khre baba,ei khoi yum sidok khre bidhu sagar bu makhut samduna thabl …

NANGI BOR OKLUSI part-19 Read More »

NANGI BOR OKLUSI part 17

premika mahesh ki waheising adubu tabada saning nbana loire,premika prap prap chtkhiduna classroom da chng khi mahesh ti premika bu yengduna leihw e Mahesh-horen ngairmdoin ni ko premika di classroom da chngkhre,somdana mahesh ti amuk chatli amuk leg e amuk fm e twduna ngaiduna leiri,mobile da amuk mtm yeng e,pura thbk ama oina cht thaduna …

NANGI BOR OKLUSI part 17 Read More »

%d bloggers like this: