Akhunba Diary

Akhunba Diary Part-11

AKHUNBA DiARY part 11 suresh khnba yaba khllaga maical bu thirage khllkle clinic adugi magi junior singda thbk sing sinnarmlaga thorkle gari thouna thouna maical khngning ningsinglkle nirupama gi mapa di maical gi mrmda khrada oirabsu khnglmgani haibsi magi thajbni aduna suresh gari adu mamai leiraga magi clinic aduda 1uk lakle aduga nirupama gi mapa …

Akhunba Diary Part-11 Read More »

Akhunba Diary Part-10

AKHUNBA DAIRY part 10 chaoba=maical ga nirupama ga leiriba ka aduda chnglktuna mkhoi bu lako haina kousilli maical=eikhoi 1ukta chngjrkpa yagdra sunanda=ae mrup krigi adumna eibu ikaiba pibiribno nirupama masa do nikee sunanda gi mamangda leppa ngmde maical gi mtungda leptuna leiri maical=nirupama ngna eigi tungda leptuna leiridu krigino lako somda leppu lako nirupama maical …

Akhunba Diary Part-10 Read More »

Akhunba Diary Part-9

AKHUNBA DAIRY part 9 nirusu keithel damaical bu ngaiduna leiri maical yourktuna nirupama bu magi bike ta tonghllaga puduna lakle aduga garden 1da chngminnare maical=nirupama lako asigi urum asida fmlurasi nirupa wadi ngangdna maical gi mtung adum innrktuna mkhoi 2 fmthre neihak tumin tumin leinei maical gi mkhutta sunanda na pirmba file adusu yaori maical=tpna …

Akhunba Diary Part-9 Read More »

Akhunba Diary Part-8

AKHUNBA DAIRY part 8 nirupama=ha kri haibno myek sengna tadiye maical=eina hospital da pabung pukhtlmba misk adu takke haidna miskto hngchit ngonda taklage nirupama=ei soidana lakkni misk adusu soidana takpiyu ko maical=um takkni aduga ngnonda eina mtm kuinadgi lottuna lakpa wafm khrasu numittuda hairage nirupama=eigi ifmda kri lotliba ngna maical=nimit tuda soidana hairage nirupama=um ei …

Akhunba Diary Part-8 Read More »

Akhunba Diary Part-7

AKHUNBA DIARY part 7 mthnggi numitta sunanda na maical da peisa pire sunanda=marup ei ng hlkpa ngairmdoi ko maical=ou ngairmo ei chtlukhige maical nirupama hoigi myum youre maical=nirupama ho nirupama nirupama=tare tare hairag imungadi thorkee maical ubada ae krigi aduda leplaga leiriba kok hek chnglkpa yadro maical=eikhoi yum oirabdi chnggadba migi myum sidabu hekta chngba …

Akhunba Diary Part-7 Read More »

Akhunba Diary Part-6

AKHUNBA DIARY Part 6 maical=hello sunanda kri leire sunanda=marup kdaida leige houjikpa maical=college ta nradi kdaida leinige einabu sunanda=oh adudi ngsigi class leiribo maical=loire yumda hllke touri sunanda=houjik gandhi avenue da lakpa yagadra maical= kri leirage lakpudi lake sunanda=noi heroin do nungsa mrkta bank ki Q lengba yaoriye nungsa mrkta wana lepliye krigino khngdeng 1ta …

Akhunba Diary Part-6 Read More »

Akhunba Diary Part-5

AKHUNBA DAIRY part 5 sunanda=ei chnglaroi marup gari sida sum leirage kadai niru gi baba na chagdba guli do ei leirurage che do pirko maical=fare marup marup na yadrabdi se sida leire che do sida leire sunanda hidak iba chedo louraga gari thourag chtkhre maical su moina leirba vara duda chnglkle nirupama=maical chnglko eidi ngbu …

Akhunba Diary Part-5 Read More »

Akhunba Diary Part-4

AKHUNBA DAIRY part 4 sunanda khra thorktuna maical da call touee maical fon paikhtlkee sunanda=hello maical adom houjik hospital da lakpiba yagdra maical= krigi oirabno sunanada=niru gi mapa do gari na thenglbadgi hospital da pukhtle akuppa mrol ei ngonda hospital youraga hairage maical=ha kri haiba nirupama gi mapabu gari na thomlme haiba ei laklage krmba …

Akhunba Diary Part-4 Read More »

Akhunba Diary Part-3

AKHUBA DiARY part 3 Nirupama magi heinabi lmcht adu mkha tana adum chthari adubu mana chtliba lmcht adu ka henba akaiba msagi ijt sokkdba lmchtti chtte angkpni mtmgi khongcht krmna honglkhiba nirupama gi lmcht miyam da thmjri ikhng khnghoudna nirupama gi mama do narkee doctor da yengluba mtmddi cancer oirmle mama bu laiyengnba hotnbda peisa …

Akhunba Diary Part-3 Read More »

Akhunba Diary Part-2

AKHUNBA DiARY part 2 suresh angngba akungba gulap adu munna yengduna lei tpna nonthduna gulap adu loukhtli aduga choina kenkhidnba haiduna dairy adu hangdoktuna hapchilli dairy adu pairga suresh choukrida fmthei aduga dairy adu ahanba chena hangdoktuna magi mmit aduna yengluri dairy gi ahanba chena hangdoktuna paba hourkee dairy gi ahouba chena aduda seireng 1na …

Akhunba Diary Part-2 Read More »

%d bloggers like this: