Nungshi echel part 27&28

PART 27
Nungshi echel

Numitugi nungdang ni ………

Ningthem makhut da chanaba thaknaba khara paiduna hospital tamna lak e

Ningthem-ebungo ngbu hakchng keishu taudre ko?

Boi-hoi pabung

Ningthem-ngaihak leira d bahadur na chak thilak a ni aduga potharo ….hangchit da gi d yumda hallni

Boi-hoi pabung

Ningthem-ei wa amatang hange

Boi-haibiyo pabung

Ningthem-nggi qualification karino ?

Boi-pabung graduation phao d loijahaure…emungi phibam chadabna makha tamba phngkhidre…

Ningthem-phre adu d epa ngna puthaba numit do adugi nongallaga lak k

Boi-hoi pabung

Ningthem-ei amuk chtcharukhige

Bina -hoi tada …..

Ningthem mayum tamna lak e……

Pakpa -baba

Ningthem -nasha keishu taude ko

Pakpa-um baba…thenglak a d keidaure baba

Ningthem-victim sing adu pharuba aduga hospital da shu changambne

Pakpa-ado baba rajen ne baba ga punna hayeng hospital da amukta chtminase …

Ningthem-hoi2 ….

Bahadur-ji chak thirammora?

Ningthem-epa thihaurage…chk to amukta thillucho

Bahadur-hoi ji

Somdana….

Bina-ebungo

Boi-kei haige

Bina-hangchit putharaga wa loishanaba taurase….ei yaiphabi gi ema da shu hairage

Boi-ema naba amukta phakhige…

Bina-emou se emagi nakta thamningbana esha se keinom taure

Boi-ema c d…

Bina-emou d Kari hainingba ema gi waphm c da

Yaiphabi-eigi d ema na haibado adum yajare….

Bina-aduni da na emou c d…

Yaiphabi-ema nachana lankhiba yaorashu ngakpiyu ko….

Bina-se kapkanuse….emou na henna nungshiribane ema d

Bahadur-maji(mapi teithokchei)

Bina-bhaiya ng lak a bo

Bahadur-maji eina thongba chak se haobara

Bina-bhaiya d yamna bu heiri

Bahadur-ji hangchit putharadaba natro

Boi-um bhaiya

Bahadur-ji adu d hangchita gi eina thongba chak chararoi ko

Wahei du da bina shu mathawai nungaijade….

Boi-bhaiya kapknu …..ngna eikhoi pumba gi wabibase eshor na ngbu matam pumbada chanbishnu ko

Bahadur-ji chak se thanumlage …..ei amuk chtkhrage hayeng amuk thilk k

Boi-hoi bhaiya

Bina-kayada pukchel chokhrba meeshk no …haujik phao echa bu lemna laiyengli chana thaknaba shu matam naina thilk e…..

Ngaihak leiraga joy ga Sanahnbi shu lak e hospital da

Boi-etao

Joy-chk chrbo

Boi-chadri da ng d

Joy-chrak a

Bina-ebungo shu pangwa wabire….enao d chak charak a bo

Sanahnbi-hoi eche…ado hangchit Puthadoi natro

Bina-um mani

Sanahnbi-matamnaga phtbne…eidi thbk se thuna loishinigi bo

Bina-adune ngasai tanaramlibashu…..

Joy-etao eidi mingsel painiko

Boi-mingsel ga amukta thamkho

Joy-yaiphabi noi hero gi mingsel paijage ko

Yaiphabi-hehe…..hoi dajoy paiyo

Boi-heiku paiyo kainaga ng Kari khngi….joy d chaisen paihangadabne

Hairaga mayam punna nokminnei…..

To b contd……

PART 28
Nungshi echel

Numit adu haukhre ………

Ningthem-ngbu loidribara ne

Pakpa-loirey baba

Ningthem-hei bahadur

Bahadur thoklak e

Bahadur-ji

Ningthem-eikhoi hospital chtlukhige…chk to loishllmo

Bahadur-hoi ji

Ningthem-chtla c lak o ebungo

Ashumna rajen hoida lak e

Pakpa-loirabo vy

Rajen-hoi baba d ?

Pakpa-gari da phmhauri

Ashum moi ahum hospital da lak e….

Ningthem-amukta chnjarak k

Bina-um tada lengsinbirak o

Ningthem-yarani ….echn ga eiga mapan da wari ama khak sana c

Bina -yaiye tada

Ashum bina Ningthem mapan da thoklak e….

Pakpa boi gi ward da chnglak e …..

Boi-etao c da phmmo

Pakpa yaiphabi da munna yengjei

Yaiphabi mamai adubu luktharaga lei

Pakpa-hakchang keishu taudre ko etao

Boi-hoi etao…

Pakpa-etao nga c eina lakchari se eigi aningba da d thunghanbiyu ko

Boi-hoi Haiyo natao ei leiriye…

Boi gi wahei du da yaiphabi masha mathnda pakhatchei…mahakpu pakpa da kathoklamgadra haina….tarakli mitlu gi peerangshu

Pakpa yaiphabi da munna yengli aduga wa makha tarak e

Pakpa-etao na soidana eigi ningba thunghangani ko…

Boi-chingnajaba leitre hekta haibiyo

Pakpa-etao nga c eina haidoirise ngna eibu kanbikhiba gi d natte …..etao na eibu kanbibagi damk mapok c gi lamaan tonshinjare
numito eigi warol ase haiba lakpne …….

nabanigi marak ta matam khara eina ayetpa oina thokhnkhre…eigi lamhellba thamoi c na yaiphabi bu thamoi sengna nungshijakhi….ngaiyo haiba matam eina ngaijakhi..nungshijaruba eigi eral ne ……eina nggi thamoi bu shu wahanbire……yaiphabi gi damk eina leibikhiba Potshk sing adu uraga nggi punshibu singnabikhi….adubu eigi nungshi echel se onnare…….eina taukhiba mayam adubu ngakpiyo….

Wahei adu da boi shu kapli thamoi sokna ….

Yaiphabi shu thongnao da onsinduna penna Kapchari

Boi-um ngakpiganiye…eigi thamoi….

Haiba loidri ngei

Pakpa-eigi aningba d 
“Yaiphabi bu lunna channa taubi yu ko…..mapok khuding da mamita gi mapi tahalknu”

NUNGSHI BA KATHOKLAMBADA ….KAPTABA KANA YAOGANI………

Boi-um ei nggi naning soidana thunghangani ye etao

Pakpa mapi taraklashu khngdanaba haiduna shades adubu tshirt adudagi lauthok a ga upshilli ….nokphet tauraga

Pakpa-luhongba gi invitation kaoni ko

Hairamlaga pakpa tapna thokhi..

Yaiphabi boi bu konshinduna kapli

Yaiphabi-daboi ei ngbu nungshiye
Eibu thadokpigano….

Boi-eishu ngbu nungshiye….thadokloiye ngbu mapok khuding

Thong maroom da leiriba

Rajen mapi adubu teithokchei

Pakpa-vy

Rajen-vy ……

Hairaga mabani kollaga kapminei….

To b contd………

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: