” LOISINKHIDRABA WARI ” Part-2

tanu – ehh!! Kadeiba ng drsina kaman twrino

shri – gate mayada moi group ama leihouwe aduna tourak e ny gynga tahwdy amta

tanu – punsibahoi g party oiramgani ngasai ei lakpada gate mayada leihwbne

shri – minglo punsiba haisy kananabu thonbirino hehe

tanu – umm masksu fajbne skul pulak a nupi d kanam koidbne nupina d ym ngaonabne mana colegesida tambagne hanag skulg mi ym tmisy

shri – karmb nupino mangnda ngaoridubo mag attitude tudabo nupa fngdrjtlo

tanu – aduga d khngdry ebemma nupa ym thokpane

shri – ush mida amani yarysy ebani sub loina punb natro

tanu – um pule rolsu thngnei nungary ei d eina khngdb nangndg hngdoine

clasta punsib changkpada mym mangnda yengnei nupi aymb hope sagtnarmi khara amana chitraga chngkpaduda saonarmi

nupi 1 – kanano nupi ama c bo ash masmsy khudangda yetlaga haidatninge ei g punsibga chtminarisy

nupi 2 – eigine ma d wha mana nokpasy ash ngaowihy amasy mamanabine haibne koinbsu mali

shri – kanano nupi ama yaori c na shkka d yaine punsibg nupiro

tanu – asi d mamanabne moi d adum pulakabne nupa ahum nupi ani 5BLASTER (Build with Love Afactn Sacrifice Tied Each Relatm ) high skul lifetag dum pulakabni

shri – ush ym sathib gangga male

tanu – umm moi lakchab ngmb mi leitri

somdna

punsib – wha colegta clas yaoba kaisy nunngaidw malihy

chitra – karmb mtmbwno clas yaoningdoiduna

punsib – lairik padana exam thaba d graduatn kark a lairika dmadm para d akhoina henloidro aduna mingnda chnhce pirib

nongdam – kaidag puthork e b wakhlno aduna fanabu fajarine

punsib – rang 1 tarib midunaga puthokpa ngmgdb kok nate akhoida palisy

punsibg kangbuna shri saonb fana twrbsu shri sungsao saormdy

punsib – masi g nupisy threat kome sungsao saodb ngame mi atei oira d saobda loirdbni

nongdamba – natraga nangnda ngaorajatlo kana khngni nangnda awatpsu leity nangnda ngaobg ngna haib adum yarijatlo

punsib – kaidgno asibo eiga chanaroi ma saonb wakhl khndb yady ei

nongdam – wakhlga ym khnlunu lak o keinm charusi

su t gi matamni

tanu – adu d chtkhroko fjana chtluko amuk aswaida khoimuna ng ubd khudi thihnlanuko

shri – ash ng karnsi d b um ngsu fjna chtkhro ko

nong chukhibg lambida esing tunglaga lei

punsib- nga c g aroib karn c d leiry

punsibana gari knna thwjanlaga esing kapsnlami adubu shri d saobg mami tarmdy

hndokna thwrub gari amuk halakaga

punsib – chongbro khara hndokama d fagdb hwjik t chotlamani

shri – thawoina twb thbk t soib chingdbne ym chongb nte

waheisingdu tabda punsib amuk hena saoningami

punsib – maha berag mine masy ash mana d ngmhnloi

nongdam – etao nupi macha c da ngna twridubo yary lak o pap pub tary akhoi

punsib – kari papno mana ei saohnli c d lemna tokoi punsib saohnbg

nongdam – ehh ngasai d ngna saohani hairaga chngkhdaine haha hwjina ngna oina saoraga leihwrab

punsib – nok u noi eina somda eee kari

shri g yumda

deben – heima echathoib keidwry loi chotla d kaman twrino

shri – baba mina leikhom kapsnlambne keisu ym sokpa nateda

deben – asukym eng tpasibo kana lwrino asibo echathoib ng loiraga kumak o ko

somdna

luxmi – keidwragy gatekasy grong grang twraga chngk e sina

punsib – mama wa ngangakhinu amta ei ym saoragane lak e sy

luxmi – hoine khngine kanana usitlaktrino hairk o ei twgy mamaiduda on on thagy emada haiyu

punsib – nupi macha phktru amana saohnlak e ne

luxmi – kamag machano kei ming kowwi hairk u emada ei hwjikmk chtlaga luwmi eigi etik khnghngy

punsib – mamingsu khngdy leifmsu khngdy nga c ahnb ubni

luxmi – kayamuk ymna fjb nupinone echa thajagumba c da yarktri c bo

punsib – ema wakhldo ym onary sonog nupini

luxmi – eh adu d karino

punsibna wari loina lirmi

luxmi – haha ym sathib homework pirk e da nga c d ema hyng haibgysy chara wanthok o lak o

dhiren – karino eisu khngjagy khata

luxmi – ema echag wane mapa yaohnb yady

dhiren – tongan tahnlbneb eisy

luxmi – matang matangi haidune bhasn tab ngmlaroidb adug

somdna

shri – kei haigy baba

deben – surpriseni

debena shri g mamit punsnlaga puraga garageta khamduna leirib pleasure yenghnli

deben – pambra yengu gari achwbda thilhngysu yadbnina machada chtlo

shri – babana nachagdmkta leibg khudingmk ei d loina pame baba d ei thadokanuko mama d ei nungcdb male thadokamaga chtkhi baba d ei thadokanuko

baba- chtloiyae echathoib thadokaga baba mfm keidsu chtloiyae

tainafm khngdb punsisina mapu mana tmlamb punc khongchtsid taisnb tabni mapu mana tamkhrab khongchtni kari thoklagab

to b contd :-

Comment piba kaobiganu,writer bu pukning thwgatpiyu

%d bloggers like this: